PROVYP - Professional Orientation of Vulnerable Young People

Project number: 2015-1-ES01-KA204-015554

Στόχοι του έργου;                     

 • Συμβολή στη βελτίωση του επαγγελματικού προσανατολισμού των ευάλωτων νεαρών ατόμων
 • Υποβολή συστάσεων πολιτικής για την καλύτερη ρύθμιση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας στη δια βίου μάθηση
 • Συμβολή στην ενσωμάτωση ηλεκτρονικής μάθησης και εκπαίδευσης
 • Δημιουργία ευκαιριών προσωποκεντρικής μάθησης για μειονεκτούντα άτομα
 • Προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού Εκπαίδευσης Ενηλίκων στη μεθοδολογία της Πληροφορικής
 • Ευαισθητοποίηση των ευάλωτων νέων στις νέες προσεγγίσεις της μάθησης με στόχο την επανεκπαίδευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους
 • Ανάπτυξη και συντήρηση εκπαιδευτικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας ως πολλαπλασιαστικό και βιώσιμο εργαλείο μάθησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η μείωση της ανεργίας των νέων αποτελεί μείζονα πρόκληση για όλα τα κράτη μέλη της Ευρώπης. Η αναβάθμιση του επαγγελματικού προσανατολισμού (του οποίου η επαγγελματική συμβουλευτική συγκαταλέγεται σε αυτό) είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, κυρίως σε ενήλικες που βρισκονταί ευάλωτες καταστάσεις.
 
Σύμφωνα με τη στρατηγική Ευρώπης 2020 και την ευρωπαϊκή ατζέντα για την εκπαίδευση των ενηλίκων, το έργο «Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων ομάδων Νεαρών Ατόμων» (PROVYP) αποσκοπεί στην προώθηση της επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων σε 8 κράτη μέλη, παρέχοντας σε ευάλωτα νεαρά άτομα τη δυνατότητα πρόσβασης σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς και τη βελτίωση όλων των παραμέτρων που συνθέτουν τον επαγγελματικό προσανατολισμό στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.
 
ΠΩΣ το έργο θα υλοποιηθεί;
 
Οι στόχοι του έργου θα επιτευχθούν μόνο με την υλοποίηση δραστηριοτήτων σε διακρατικό επίπεδο. Δεδομένου ότι η διασυνοριακή συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, κοινών εισηγήσεων για καλύτερη επαγγελματική καθοδήγηση και κοινή ανάπτυξη ενός εργαλείου εκμάθησης υψηλής ποιότητας σε διάφορες γλώσσες της ΕΕ. Η κοινοπραξία αποτελείται από 10 οργανώσεις, καθεμία από αυτές διαθέτει ειδική εμπειρογνωμοσύνη. Το έργο αντικατοπτρίζει τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των διαφορετικών προσεγγίσεων στον επαγγελματικό προσανατολισμό που εφαρμόζονται στις χώρες εταίρους, δημιουργώντας μια ενοποιημένη ευρωπαϊκή έκθεση και συστάσεις πολιτικής για τη βελτίωση των κανονισμών επαγγελματικού προσανατολισμού.
 
Η μεθοδολογική προσέγγιση του έργου για την επίτευξη των προτεινόμενων στόχων είναι η αμοιβαία λήψη αποφάσεων και η τακτική ανταλλαγή πληροφοριών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα μέλη της κοινοπραξίας συμμετέχουν στην πρόοδο του έργου. Όλοι οι εταίροι δεσμεύονται να μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στο πλαίσιο της δράσης, έχοντας επίγνωση των ιδιαίτερων πλεονεκτημάτων των άλλων εταίρων.
 
Η όλη διάρκεια του έργου υπολογίζεται στους 24 μήνες, έτσι ώστε να υλοποιηθούν σωστά οι προγραμματισμένες δραστηριότητες και να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου. Συνολικά 252 άμεσα δικαιούχοι θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις και συναντήσεις καθώς 80 συμμετέχοντες από την ομάδα στόχου.
 
ΣΕ ποιους απευθύνεται;
 
 • Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες νεαρών ατόμων ηλικίας 18-30, ανειδίκευτους και ανέργους
 • Παροχείς δια βίου Εκπαίδευσης, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτές, επαγγελματικούς καθοδηγητές και συμβούλους
 • Υπεύθυνους για την εκπαίδευση ενηλίκων και νεολαίας, δημόσιους υπαλλήλους
 • Υπεύθυνους χάραξης πολιτικής
Οι εταίροι θεωρούν σημαντικό τη παροχή νέων τρόπων μάθησης στην ομάδα στόχου ούτως ώστε να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, προωθώντας την ένταξη τους στην αγορά εργασίας καθώς και τη ενεργό συμμετοχή στην κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ζωή και τη προώθηση εργαλείων κοινωνικής οικονομίας.
 
Το έργο αποτείνεται επίσης σε βασικούς επαγγελματίες όπως: λειτουργούς, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτές, διαμεσολαβητές, προπονητές, επαγγελματικούς σύμβουλούς εργασίας από διαφορετικές χώρες της ΕΕ, που εργάζονται σε σχετικούς τομείς στην ΕΕ και θα μπορούν να ανταποκριθούν στις ευρωπαϊκές προκλήσεις της αγοράς. Επίσης η εφαρμογή του θα προωθήσει καινοτόμα μοντέλα πρακτικής με στόχο να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τις ανάγκες του εν λόγω τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 
Οι εταίροι θα αναπτύξουν εκπαιδευτικές βάσεις δεδομένων ανοικτές προς όλους τους ευάλωτους νέους για να παρέχουν επαγγελματική σταδιοδρομία με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους χρησιμοποιώντας πολλαπλασιαστικά και βιώσιμα εργαλεία. Οι εκπαιδευτές θα βελτιώσουν επίσης τις ικανότητές τους προσφέροντας νέους τρόπους μάθησης, ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής εμπειριών σε διεθνές επίπεδο.
 
Η συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από 8 κράτη μέλη της ΕΕ θα αποτελέσει προστιθέμενη αξία προς την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων και θα ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις πρωτοβουλίες δράσεις και στρατηγικές ο οποίες λαμβάνονται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στον τομέα.